Onze nieuwste folder

Een nieuwe folder met nieuwe aanbiedingen.

  • Je tuin,

    daar word je blij van... 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GARDEN STONES & BASICS
Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen
in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de
context anders blijkt:
a. Gebruiker: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Bevers
Steencentrum BV gevestigd aan de Canadabaan nummer 10, 5388 RT te
Nistelrode, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvKnummer
52781127;
b. Wederpartij: het bedrijf dat met Gebruiker een overeenkomst
aangaat, dan wel dat een
offerte/aanbieding van Gebruiker heeft ontvangen of met wie Gebruiker
in enige
rechtsbetrekking staat of komt te staan, dan wel degene voor wie
Gebruiker enige rechtshandeling verricht;
c. Overeenkomst: de overeenkomst en/ of iedere verbintenis tussen
Gebruiker en aan Gebruiker gelieerde ondernemingen en de wederpartij.
Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes,
aanbiedingen en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen
en/of diensten en/of werkzaamheden door Gebruiker aan de wederpartij
en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen Gebruiker en de
wederpartij, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere
precontractuele situaties. Gebruiker verricht zijn dienstverlening
uitsluitend onder toepasselijkheid van deze voorwaarden.
2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van
toepassing op alle overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering
waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts
geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn
overeengekomen.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene
voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene
voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
Gebruiker en de wederpartij zullen dan in overleg treden teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en
de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1. Elke offerte van Gebruiker is vrijblijvend. Gebruiker kan haar
aanbieding nog vlak na ontvangst van de aanvaarding daarvan
herroepen.
3.2. Elke offerte is gebaseerd op uitvoering in normale omstandigheden
en op informatie, gegevens, bescheiden e.d. verstrekt door de
wederpartij. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van
de door of namens hem aan Gebruiker opgegeven eisen en specificaties
en andere gegevens waarop Gebruiker haar aanbieding baseert.
3.3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in
de offerte opgenomen aanbod, is Gebruiker daaraan niet gebonden. De
overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand.
3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het
verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig
deel van de opgegeven prijs.
3.5. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.
3.6. Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders,
offertes of publicaties van Gebruiker binden Gebruiker niet. Evenmin
binden verschrijvingen.
3.7. De modellen, concepten, adviezen, afbeeldingen, tekeningen en
maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven
slechts een algemene voorstelling van de aangeboden werken, diensten
of goederen. Wijzigingen waardoor de werkelijke uitvoering enigszins
afwijkt van bedoelde modellen, concepten, adviezen, afbeeldingen of
maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de
uitvoering van de opdracht, verplichten Gebruiker niet tot enige
vergoeding en geven de wederpartij niet het recht betaling van het
factuurbedrag op te schorten.
3.8. De door Gebruiker aan de wederpartij verstrekte
offertes/aanbiedingen en overige bescheiden mogen zonder
toestemming van Gebruiker niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter
inzage gegeven worden.
3.9. De wederpartij dient de informatie uit de offerte vertrouwelijk te
behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden
aanwenden of aan derden bekend maken, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Gebruiker.
3.10. Indien op basis van de offerte geen overeenkomst tot stand komt,
dienen de offerte en alle daarbij behorende documenten op eerste
verzoek van Gebruiker terstond door de wederpartij en voor zijn
rekening en risico te worden geretourneerd aan Gebruiker.
3.11 Een gedane aanbetaling wordt na een annulering van goederen of
opdrachten, niet terugbetaald, althans de wederpartij doet afstand van
het recht deze terug te vorderen.
Artikel 4. Prijzen en reiskosten
4.1. De in offertes of aanbiedingen opgenomen prijzen of tarieven zijn in
euro’s en exclusief btw en andere heffingen (van overheidswege).
4.2. Opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en verblijfkosten,
administratie- en verzendkosten.
4.3. Indien Gebruiker ten behoeve van de uitvoering van de
overeenkomst reiskosten maakt, dan worden deze kosten aan de
wederpartij in rekening gebracht. De reiskostenvergoeding bedraagt €
0,60 per kilometer vermeerdert met eventuele tol- en parkeerkosten,
tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander
op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en
hetgeen gebruikelijk is.
5.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit
vereist, heeft Gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten
verrichten door derden.
5.3. Gebruiker is steeds gerechtigd de wederpartij te vragen voldoende
zekerheid te stellen voor het nakomen van diens (al dan niet
toekomstige) betalingsverplichting(en). Gebruiker is gerechtigd de
uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten
totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.
5.4. Gebruiker voert de werkzaamheden uit binnen de normale
werktijden (van ma-vrij: van 09.00– 17.00 uur) van Gebruiker, tenzij
anders is overeengekomen. Eventuele tarieven kunnen buiten deze
werktijden worden verricht tegen een aangepast hoger tarief tot een
verhoging van 25%.
5.5. Gebruiker zal de wederpartij op de hoogte houden van de uitvoering
van de opdracht en hem desgevraagd alle relevante inlichtingen
verstrekken.
Artikel 6. Verplichtingen van de wederpartij
6.1. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur en
ruimtes, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan
Gebruiker worden verstrekt. Indien de wederpartij niet aan deze
verplichting heeft voldaan, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van
de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de
wederpartij in rekening te brengen.
6.2. Indien de door de wederpartij aangeleverde gegevens onvolledig
en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de
wederpartij. De wederpartij is verantwoordelijk voor de door - of namens
hem verstrekte berekeningen, ontwerpen en tekeningen, alsmede voor
de geschiktheid van de door - of namens hem verstrekte materialen.
6.3. De wederpartij garandeert dat Gebruiker tijdig, dat wil zeggen
voordat er door Gebruiker begonnen dient te worden met de uitvoering
van de te verrichten werkzaamheden, de beschikking heeft over:
a. de locatie waar Gebruiker werkzaamheden zal moeten uitvoeren,
welke alsdan geheel ontruimd zal moeten zijn;
b. voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag, en/of afvoer van
materialen en werktuigen etc., alles op aanwijzing van Gebruiker;
c. elektriciteit en alle redelijke benodigdheden welke voor een goede
uitvoering van het werk nodig zijn.
d. een veilige plaats waarbij alle voorzorgsmaatregelen zijn getroffen
teneinde letsel en schade te voorkomen.
6.4. De wederpartij stelt het genoemde in lid 3 van dit artikel om niet aan
Gebruiker ter beschikking.
6.5. Voor zover de wederpartij in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde
materialen en/of het (laten) verrichten van bepaalde werkzaamheden, is
de wederpartij verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of (laten)
uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de wederpartij gehouden de
daaruit voortvloeiende (vertragings)schade te vergoeden.
6.6. De wederpartij is gehouden Gebruiker onverwijld te informeren
omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van
de overeenkomst van belang kunnen zijn.
6.7. De wederpartij dient zich te onthouden van gedragingen welke het
Gebruiker onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te
voeren. De wederpartij stelt Gebruiker in staat de werkzaamheden
ongestoord, op een goede en veilige manier tijdig, volledig en conform
de overeenkomst uit te kunnen voeren.
6.8. De wederpartij dient Gebruiker op de vooraf bekendgemaakte
werktijden toegang te geven tot de plaats(en) waarin of waarop de
werkzaamheden dienen te worden verricht.
6.9. Indien de wederpartij niet op de afgesproken plek en tijd aanwezig
is, waardoor Gebruiker de werkzaamheden niet kan verrichten, is de
wederpartij de daaruit voortvloeiende extra kosten (waaronder
voorrijkosten en uurtarieven) aan Gebruiker verschuldigd.
6.10. Gebruiker gaat ervan uit dat de wederpartij al zijn wettelijke
verplichtingen nakomt.
6.11. De wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van
derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade
lijden en welke aan de wederpartij toerekenbaar is.
6.12. De wederpartij zal voor het geval zij niet overeenkomstig 6.11.
vrijwaring kan of mag geven of wordt geoordeeld dat zij geen vrijwaring
hoeft te geven, voor een voldoende deugdelijke verzekering zorg dragen.
6.13. De wederpartij is verplicht het door Gebruiker geleverde advies,
dienst of goed enkel te gebruiken zoals volgt uit de instructies of de
technische specificaties. Bij twijfel dient de wederpartij Gebruiker
onverwijld in te lichten, zonder welke het recht van de wederpartij
vervalt om Gebruiker aansprakelijk te stellen.
6.15. Indien de wederpartij zijn verplichtingen jegens Gebruiker niet, niet
tijdig of niet volledig nakomt, dan is de wederpartij aansprakelijk voor
alle schade die Gebruiker daardoor lijdt.
Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
7.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor
een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te
wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de
overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
7.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd
of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor
worden beïnvloed. Gebruiker zal de wederpartij zo spoedig mogelijk
hiervan op de hoogte stellen.
7.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële
en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Gebruiker de
wederpartij hierover van tevoren inlichten.
Artikel 8. (Op)levering en overeengekomen tijdstippen
8.1. De door Gebruiker opgegeven (op)lever-termijnen en tijdstippen zijn
niet als fatale termijn te beschouwen.
8.2. In het geval dat een met de wederpartij overeengekomen
(op)leveringstermijn of tijdstip wordt overschreden ten gevolge van een
gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Gebruiker ligt en niet aan
haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven
in artikel 19 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn
automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een
dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
8.3. Overschrijding van de opgegeven (op)levertermijn geeft in geen
geval recht op schadevergoeding.
8.4. Een door Gebruiker uitgevoerd werk of dienst wordt geacht door
Gebruiker aan de wederpartij te zijn opgeleverd op het tijdstip dat zij aan
de wederpartij te kennen geeft dat het betreffende werk gereed is, bij
aanvang van het tijdstip onderwijs, dan wel op het tijdstip dat de
wederpartij het betreffende werk in gebruik of ontvangst heeft
genomen.
8.5. De wederpartij wordt geacht direct na oplevering van een werk,
onderwijs of advies, tot de inspectie of onderzoek daarvan over te gaan,
en daaraan geconstateerde gebreken terstond doch binnen 14 dagen aan
Gebruiker te melden, tenzij eisen van onverwijlde spoed meebrengen dat
direct onderzoek en inspectie dient plaats te vinden. De wederpartij
dient Gebruiker de gelegenheid te geven deze melding of klacht te
controleren en om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te
verrichten.
8.6. De wederpartij dient eveneens geleverde producten direct te
controleren. Eventuele gebreken dienen direct na de levering aan
Gebruiker kenbaar te worden gemaakt.
8.8. Indien gekochte producten door de wederpartij niet worden
afgenomen, dan worden deze voor rekening en risico van de wederpartij
opgeslagen en blijft de volledige overeengekomen prijs verschuldigd,
onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.
Artikel 9. Risico-overgang bij levering goederen
9.1. Het risico van het goed gaat over op het moment dat Gebruiker deze
ter beschikking stelt aan de wederpartij.
9.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen de wederpartij en
Gebruiker overeenkomen dat Gebruiker voor het transport zorgt. In een
dergelijk rust het risico van opslag, laden, transport en lossen bij de
wederpartij. De wederpartij kan en dient zich tegen deze risico's
verzekeren.
9.3. Ook in geval Gebruiker de verkochte producten installeert en/of
monteert gaat het risico van het product over op het moment dat
Gebruiker de producten ter beschikking stelt aan de wederpartij in het
bedrijfspand, de tuin of de woning, dan wel diens grond met opstal, van
de wederpartij of op een andere overeengekomen plaats.
Artikel 10. Termijnverlenging/ kosten vergoeding
10.1. Gebruiker heeft recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding
indien:
a. deze voorwaarden daar uitdrukkelijk in voorzien en onder de
voorwaarde dat de vertraging en/of kosten hun oorzaak vinden in een
omstandigheid die niet aan Gebruikerkan worden toegerekend; of
b. deze hun oorzaak vinden in een omstandigheid waarvoor de
wederpartij verantwoordelijk is; of
c. zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard dat de
wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag
verwachten dat de overeenkomst ongewijzigd in stand blijft.
10.2. Als Gebruiker van mening is dat zij recht heeft op termijnverlenging
en/of kostenvergoeding, deelt zij dat de wederpartij met bekwame
spoed schriftelijk of via de e-mail en gemotiveerd mee. Daarbij vermeldt
Gebruiker alle directe en indirecte kosten. Voorts vermeldt hij de
gevolgen ten aanzien van de planning.
10.3. Eventuele kosten voor statiegeld van pallets en andere materialen
worden doorberekend aan de wederpartij die deze op eigen rekening en
kosten dient in te leveren bij gebruiker.
Artikel 11. Honorarium
11.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst
enkel schriftelijk of elektronisch een vaste prijs of honorarium
overeenkomen.
11.2. Indien geen vaste prijs of honorarium wordt overeengekomen, zal
de prijs of het honorarium worden vastgesteld op grond van de tarieven
van Gebruiker. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke
tarieven van Gebruiker, geldend voor de periode waarin de
werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is
overeengekomen.
11.3. Gebruiker is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien
Gebruiker kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en
oplevering, de tarieven ten aanzien van bijv. arbeidslonen en/ of
ingeschakelde derden, zoals deskundigen aanmerkelijk zijn gestegen.
11.4. Gebruiker is gerechtigd een vast overeengekomen honorarium te
verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt
dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid
werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van
de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Gebruiker, dat in
redelijkheid niet van Gebruiker mag worden verwacht de
overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk
overeengekomen honorarium.
11.5. Gebruiker zal de wederpartij het voornemen tot verhoging van het
honorarium of tarief schriftelijk of elektronisch kenbaar maken.
Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging
zal ingaan, vermelden.
Artikel 12. Materialen
12.1. Gebruiker zal bij het uitvoeren van de opdracht waar het de daarbij
door haar te leveren en te verwerken materialen aangaat, gebruik maken
van materialen in de normaal gangbare handelskwaliteit.
12.2. Een geringe afwijking in een eigenschap van een materiaal, welke
dan ook, zal voor de wederpartij geen reden zijn om het gebruik daarvan
af te wijzen. Bij een beoordeling of het in een voorkomend geval al dan
niet om een geringe afwijking gaat, zal er worden uitgegaan van een
gemiddelde van het desbetreffende materiaal.
12.3. Materialen die door de wederpartij zijn verwerkt of bewerkt,
kunnen niet meer als non-conform worden beschouwd, het risico om de
hoeveelheden en kwaliteit te controleren, draagt de wederpartij. Uit de
bewerking of verwerking blijkt de aanvaarding in de overeengekomen
kwaliteit en hoeveelheid.
12.4. Bij het aftrillen van materialen zonder facet, dient eerst ‘ingezand’
en schoongeveegd te worden.
12.5. Kalkuitbloeding, ofwel witte uitslag die bij betonproducten wordt
veroorzaakt is een natuurlijk en niet te voorkomen verschijnsel, waaraan
de wederpartij niet het recht kan ontlenen om vervanging of
schadevergoeding te vorderen.
Artikel 13. Annulering
13.1. In het geval dat de wederpartij een aan Gebruiker gegeven
opdracht annuleert, zal de wederpartij alle reeds door Gebruiker in het
kader van de opdracht gemaakte kosten (aanschaf grondstoffen,
materialen, loonbetalingen, geplande lesactiviteiten etc.) hebben te
vergoeden. Eveneens de reeds gemaakte kosten voor ingeschakeld
personeel of derden dient volledig te worden vergoed, overeenkomstig
het overeengekomen honorarium.
13.2. Bovengenoemde kostenregeling doet niet af aan de mogelijke
aansprakelijkheid van de wederpartij voor de schade die voortvloeit uit
de annulering.
Artikel 14. Betaling
14.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum,
op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is
gedeclareerd.
14.2. Indien de wederpartij niet binnen 30 dagen na de factuurdatum het
factuurbedrag heeft betaald, dan is de wederpartij in verzuim en is de
wettelijke handelsrente door wederpartij verschuldigd. Alle gerechtelijke
en buitengerechtelijke incassokosten die Gebruiker maakt om de
vordering van de wederpartij te incasseren komen voor rekening van de
wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen in elk geval
15% van de hoofdsom met een minimum van €150,-. Als de werkelijk
gemaakte buitengerechtelijke kosten (waaronder de kosten die betaald
moeten worden aan een advocaat of deurwaarder) hoger zijn dan 15%
van de hoofdsom, is wederpartij de werkelijk gemaakte
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd
14.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van
betaling van de wederpartij zijn de vorderingen van Gebruiker op de
wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
14.4. Iedere betaling door de wederpartij strekt allereerst tot voldoening
van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de
invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt
enige betaling door de wederpartij tot voldoening van de openstaande
hoofdsom.
Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud en retentie
15.1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend
eigendom van Gebruiker, totdat alle vorderingen die Gebruiker op de
wederpartij heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.
15.2. Zolang de eigendom van de producten niet op de wederpartij is
overgegaan, mag de wederpartij de producten niet:
a. verpanden;
b. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
c. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
15.3. De wederpartij is verplicht de producten die onder
eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en
als herkenbaar eigendom van Gebruiker te bewaren.
15.4. Gebruiker is gerechtigd de producten die onder
eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de wederpartij aanwezig
zijn terug te nemen indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming
van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of
dreigt te gaan verkeren. De wederpartij zal Gebruiker te allen tijde vrije
toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de
producten en/of ter uitoefening van de rechten van Gebruiker.
15.5. Als Gebruiker geen beroep kan doen op haar
eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde producten zijn vermengd,
vervormd of nagetrokken, is de wederpartij verplicht de nieuw gevormde
zaken aan Gebruiker te verpanden.
15.6. Gebruiker kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of
gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens,
documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande
verplichting tot afgifte, totdat de wederpartij alle aan Gebruiker
verschuldigde bedragen betaald heeft.
Artikel 16. Opschorting en ontbinding
16.1. Gebruiker is gerechtigd de uitvoering van de opdracht met
onmiddellijke ingang op te schorten indien:
a. Gebruiker bij het uitvoeren van de opdracht dreigt te worden
blootgesteld aan gevaarlijke situaties;
b. het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waarin de
opdracht dient te worden uitgevoerd niet voldoet aan de daaraan door
de wet gestelde eisen;
c. na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis is gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de
verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen
bestaat dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal
nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de
tekortkoming haar rechtvaardigt.
16.2. Gebruiker is bevoegd de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden,
indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet
volledig nakomt en de wederpartij geen gehoor heeft gegeven aan een
gestuurde ingebrekestelling, dan wel indien ingebrekestelling zinloos is.
16.3. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien
zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming
van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid
en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich
anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet
mag worden verwacht.
16.4. Gebruiker is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de
wederpartij surseance van betaling verzoekt of deze aan de wederpartij
wordt verleend, ingeval de wederpartij failliet wordt verklaard of een
verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de wederpartij niet in staat is
aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van
zijn bedrijf, onder curatele of anderszins (overheids)toezicht wordt
gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.
Artikel 17. Aansprakelijkheid en verjaring
17.1. Gebruiker kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige
schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan
haar doen en/of laten kan worden toegerekend, zoals o.a. omschreven in
artikel 18 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de wederpartij, diens ondergeschikten,
dan wel andere personen, die door of vanwege de wederpartij te werk
zijn gesteld.
17.2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan
ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte
onjuiste en/of onvolledige informatie.
17.3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het
door Gebruiker geleverde goed, advies of dienst, door bijvoorbeeld
verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de
gebruiksaanwijzing of methodiek.
17.4. In geen geval is Gebruiker aansprakelijk voor schade, die is ontstaan
of veroorzaakt doordat de wederpartij het door Gebruiker geleverde
heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
17.5. Indien de wederpartij of een derde wijzigingen aanbrengt in het
door Gebruiker geleverde advies, onderwijs, goed of dienst, sluit
Gebruiker iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en
eventuele (gevolg)schade.
17.6. Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen
het advies van Gebruiker in, de wederpartij eist dat er toch bepaalde
werkzaamheden doorgang moeten vinden.
17.7. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade, zoals, gederfde
omzet, die het gevolg is van tijdens of door de werkzaamheden
optredende storing in de bedrijfsvoering van de wederpartij. Een
dergelijke storing of bedrijfsstagnatie komt voor risico van de
wederpartij. Indien de wederpartij zich voor de daaruit voortvloeiende
schade wenst in te dekken, dan dient de wederpartij daarvoor zelf een
verzekering af te sluiten.
17.8. Noch Gebruiker zelf, noch hen die daar werkzaam zijn en/of haar
hulppersonen zijn jegens de wederpartij aansprakelijk voor enige
gevolgschade of indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
17.9. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt
doordat de wederpartij of door hem ingeschakelde derden niet aan hen
verplichtingen hebben voldaan welke voortvloeien uit deze algemene
voorwaarden, de overeenkomst of de wet. Bij tegenstrijdigheid
prevaleren deze algemene voorwaarden.
17.10. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade,
dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot het bedrag van de
door de verzekeraar van Gebruiker gedane uitkering. Indien
de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet
door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Gebruiker
beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van € 1.000,- , althans
tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft. Voor het overige zal de wederpartij zelf voor
deugdelijke verzekering zorg dragen.
17.11. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van
de aansprakelijkheid
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van
Gebruiker of haar ondergeschikten.
17.12. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de wederpartij
uit welke hoofde ook jegens Gebruiker vervallen in ieder geval na het
verstrijken van zes maanden vanaf het moment waarop zich een feit
voordoet dat de wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens
Gebruiker kan aanwenden en de dagvaarding niet aan Gebruiker is
betekend.
Artikel 18. Overmacht
18.1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting
indien zij daartoe verhinderd
wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval
verstaan: extreme weersomstandigheden, zoals: (tropische) stormen,
tornado’s, orkanen, bliksem, en extreem hoge of lage temperaturen;
overstromingen; aardverschuivingen; corrosieve lucht; terrorisme;
belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen;
belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of
oorlogsgevaren; verlies of beschadigingen van goederen bij het
transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van goederen aan
Gebruiker door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden,
storingen en ongevallen in het bedrijf van Gebruiker of van haar
leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Gebruiker of
haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken
raken bij ongevallen daarvan; maatregelen van enige binnenlandse,
buitenlandse of internationale overheid.
18.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van
leveranciers of ingeschakelde derden van Gebruiker.
18.3. Indien er sprake is van overmacht, dan zal Gebruiker niet gehouden
kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een
indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van
haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de
overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van
het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn
en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting
van levering en/of uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om
alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel
Gebruiker als de wederpartij, eventueel onder aanpassing van de door de
wederpartij te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.
18.4. Wanneer de overmachtsituatie langer dan 2 maanden heeft
geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door
schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds in gevolge de
overeenkomst geleverd is, zal naar verhouding worden afgerekend.
Artikel 19. Geheimhouding
19.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van
elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke
informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor
deze verstrekt zijn.
19.2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke
uitspraak Gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de
wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en
Gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door
de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is
Gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en
is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op
grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
Artikel 20. Intellectuele eigendom
20.1. Gebruiker behoudt te allen tijde alle intellectuele
eigendomsrechten op door haar gemaakte en ter beschikking gestelde
adviezen, concepten, documenten, afbeeldingen, tekeningen en
programmatuur.
20.2. Het is de wederpartij niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van Gebruiker de ter beschikking gestelde concepten,
documenten, afbeeldingen, tekeningen en programmatuur geheel of ten
dele te kopiëren, anders dan voor intern gebruik, te verveelvoudigen of
openbaar te maken.
20.3. De wederpartij vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van derden
met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de
wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van
de overeenkomst worden gebruikt.
Artikel 21. Slotbepalingen
21.1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene
voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
22.2. Op elke overeenkomst tussen Gebruiker en de wederpartij is
Nederlands recht van toepassing.
22.3. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de wederpartij
en Gebruiker worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het
arrondissement waar Gebruiker is gevestigd.